Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1050 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-08-14
Data wydania:2006-07-21
Data wejscia w życie:2006-08-15
Data obowiązywania:2006-08-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1050 z 2006


1050

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) po art. 42a dodaje się art. 42b w brzmieniu: „Art. 42b. Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a nie stosuje się.”. Art. 2. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1)) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

Dziennik Ustaw Nr 145                — 7542 —                Poz. 1050


„2. W terminie do dnia 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1050 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1054 z 20062006-08-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1053 z 20062006-08-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1052 z 20062006-08-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlickie Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1051 z 20062006-08-14

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlickie Zahori, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.