Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1477 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-07
Data wydania:2006-10-20
Data wejscia w życie:2006-11-22
Data obowiązywania:2006-11-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1477 z 2006


1477

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom Na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia ———————

1)

i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019, z 2004 r. Nr 145, poz. 1543 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 26) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach o przestępstwa określone w art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)).”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: w z. B. Kempa ———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013 i Nr 167, poz. 1192.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1477 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1479 z 20062006-11-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1478 z 20062006-11-07

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1476 z 20062006-11-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1475 z 20062006-11-07

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1474 z 20062006-11-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1473 z 20062006-11-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1472 z 20062006-11-07

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1471 z 20062006-11-07

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1543

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 497

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Legislacja UE z 2006-02-22 nr 51 poz. 28

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.