Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-17
Data wydania:2006-11-07
Data wejscia w życie:2006-12-02
Data obowiązywania:2006-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 2006


Strona 1 z 3
1514

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 206                — 10334 —                Poz. 1514


§

1. Warunki bezpieczeństwa i higieny służby mają na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. § 2.

1. Funkcjonariusz w szczególności ma obowiązek znać szczególne właściwości lub warunki służby występujące na stanowiskach służbowych w jednostce, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 4b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)), zwane dalej „szczególnymi właściwościami lub warunkami służby”, oraz znać zasady bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujące na zajmowanym stanowisku.

2. Funkcjonariusz podczas pełnienia służby:

1) przestrzega warunków bezpieczeństwa i higieny służby;

2) przestrzega zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce;

3) wykonuje zalecenia wydane przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne uprawnione organy;

4) jest zaopatrywany w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

5) jest obowiązany do zapoznania się ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby występującymi na stanowisku służbowym zajmowanym przez niego, a także z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny służby obowiązującymi na zajmowanym stanowisku. §

3. W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia:

1) dokonuje się systematycznego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w jednostce;

2) zapewnia się i umożliwia stosowanie środków zapobiegających schorzeniom i chorobom związanym ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a w szczególności utrzymuje się w stanie stałej sprawności urządzenia eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników powodujących te schorzenia i choroby;

3) kieruje się funkcjonariusza na badania profilaktyczne mające na celu określenie braku przeciwwskazań do służby na danym stanowisku, a w przypadku stwierdzenia przez lekarza profilaktyka przeciwwskazań do służby na danym stanowisku odsuwa się go od pełnienia obowiązków na tym stanowisku na stałe lub na okres wskazany w orzeczeniu. § 4.

1. W przypadku stwierdzenia, przez lekarza medycyny pracy, u funkcjonariusza objawów choroby

———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby lub innego schorzenia związanego z warunkami służby kierownik jednostki organizacyjnej:

1) bada, w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przyczyny, charakter i rozmiary zagrożenia powodującego chorobę lub schorzenie;

2) kieruje funkcjonariusza do komisji lekarskiej, w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Jeżeli uzasadniają to wyniki badań lekarskich, funkcjonariusza przenosi się czasowo lub na stałe na inne stanowisko służbowe. § 5.

1. W przypadku zaistnienia wypadku, podczas lub w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych, kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje, w granicach dostępnych środków, niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz zapewnia się udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

2. Kierownik jednostki systematycznie analizuje przyczyny wypadków zaistniałych w jednostce i na podstawie wyników tych analiz stosuje właściwe środki zapobiegawcze.

3. W jednostce prowadzi się rejestr wypadków zaistniałych podczas lub w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. §

6. Funkcjonariusz wykonujący czynności biurowe powinien wykonywać je w obiektach budowlanych i pomieszczeniach, spełniających wymagania i normy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane dla obiektów budowlanych i pomieszczeń, odpowiednich do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy. §

7. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę:

1) w temperaturze otoczenia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C,

2) wymagającą wysiłku fizycznego powodującego w ciągu 8 godzin efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1 500 kcal (6 280 kJ) u mężczyzny i 1 000 kcal (4 187 kJ) u kobiety — zapewnia się napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy, w ilości zaspokajającej jego potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków pełnienia służby. §

8. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku służbowym, na którym występują szczególne właściwości lub warunki służby, związane z działaniem: siły maszyn i urządzeń, substancji toksycznych, wysokich

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1522 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1521 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1518 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1515 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym (...)

 • Służba BHP a dodatkowe zadania

  Jestem Inspektorem BHP. Pracodawca obciążył mnie dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, tzn. pracowałem na dwóch stanowiskach: jako Inspektor BHP i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-28 poz. 1583

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-11 poz. 979

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1524

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego — Ministra Spraw Wewnętrznych — w zakresie koordynacji służb specjalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.