Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-17
Data wydania:2006-10-23
Data wejscia w życie:2007-02-18
Data obowiązywania:2006-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 2006


Strona 1 z 16
1516

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych2) Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

———————

1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 131, poz. 910).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 kwietnia 2006 r. pod nr 2006/187/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

Dziennik Ustaw Nr 206 DZIAŁ I Przepisy ogólne                — 10337 —                Poz. 1516


§

1. Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania morskich budowli hydrotechnicznych oraz szczegółowy zakres kontroli tych budowli. §

2. Warunki techniczne użytkowania morskich budowli hydrotechnicznych, zwanych dalej „budowlami morskimi”, powinny zapewnić:

1) utrzymanie należytego stanu technicznego i wymaganego stanu estetycznego budowli morskiej oraz związanych z nią urządzeń, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia w okresie jej użytkowania;

2) użytkowanie budowli morskich zgodnie z ich przeznaczeniem. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) elemencie budowli morskiej — rozumie się przez to część budowli morskiej, o określonym kształcie i wymiarach, spełniającą określoną funkcję konstrukcyjną, użytkową i estetyczną;

2) brusie — rozumie się przez to pojedynczy, podłużny element zapuszczanej w grunt drewnianej, stalowej lub żelbetowej ścianki szczelnej;

3) gabionie — rozumie się przez to konstrukcję z siatki spełniającej ustalone wymogi, wypełnioną kamieniami, stosowaną jako element umocnień powierzchniowych lub jako element konstrukcji;

4) budowli morskiej — rozumie się przez to budowlę nawodną lub podwodną, która wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz innym wyposażeniem stanowi całość techniczno-użytkową, usytuowaną: a) na obszarach morskich, b) w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi: — w pasie technicznym wybrzeża morskiego określonym zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.3)), — w portach i przystaniach morskich;

5) okresie trwania budowli morskiej — rozumie się przez to przewidywaną liczbę lat, w ciągu których dana budowla ma istnieć, przy założonych warunkach użytkowania;

6) okresie użytkowania budowli morskiej — rozumie się przez to faktyczną liczbę lat, w ciągu których budowla morska zachowuje założone funkcje użytkowe;

———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.

7) próbnym obciążeniu budowli morskiej — rozumie się przez to metodę badania nowo wykonanej konstrukcji poprzez jej obciążenie, mającą na celu sprawdzenie, czy spełnia ona warunki określone na podstawie obliczeń statycznych albo czy konstrukcja istniejącej budowli morskiej pozwala na podjęcie decyzji w sprawie dalszego użytkowania oraz na określenie parametrów techniczno-użytkowych danej budowli morskiej;

8) punktowym lub lokalnym przegłębieniu dna — rozumie się przez to wystąpienie głębokości dna większej od głębokości dopuszczalnej (Hdop) w określonym punkcie, na odcinku albo na całej długości przy budowli morskiej;

9) punktowym lub lokalnym spłyceniu dna — rozumie się przez to wystąpienie głębokości dna mniejszej niż głębokość techniczna (Ht) w określonym punkcie, na odcinku albo na całej długości przy budowli morskiej;

10) umocnieniu dna — rozumie się przez to konstrukcję, która stanowi integralną część konstrukcji danej budowli morskiej, obejmującą obszar dna przy podwodnej części konstrukcji, zabezpieczony przed powstawaniem przegłębień dna;

11) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

12) wyporności pełnoładunkowej statku — rozumie się przez to masę jednostki pływającej, wyrażoną w tonach, równą co do wartości masie wody wypartej przez część kadłuba tej jednostki, przy zanurzeniu jednostki do poziomu letniej linii ładunkowej, na którą statek został zaprojektowany. § 4.

1. Na potrzeby analiz dotyczących użytkowanych budowli morskich określa się następujące okresy trwania tych budowli, przyjmując występowanie przeciętnych warunków użytkowania:

1) budowle ochrony przeciwpowodziowej

2) portowe nabrzeża, mola i obrzeża

3) falochrony portowe i brzegowe

4) pomosty i pirsy

5) dalby stalowe i żelbetowe

6) dalby drewniane

7) stoczniowe konstrukcje hydrotechniczne — 100 lat; — 60, maksymalnie 100 lat; — 60, maksymalnie 100 lat; — 45, maksymalnie 100 lat; — 25 lat; — 10 lat; — 25, maksymalnie 60 lat;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1522 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1521 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1518 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1515 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeglądy budowlane budynków mieszkalnych

  Podczas kontroli dokumentacji budowlanej osoba z ramienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zarzuciła właścicielowi kamienicy mieszkalnej, że nie przeprowadził (...)

 • Badania skuteczności zerowania i uziemiania

  Jak często należy wykonywać badania skuteczności zerowania i uziemiania oraz jakich urządzeń to dotyczy? Proszę podać podstawę prawną.

 • Brak wniosku o przekształcenie użytkowania

  Co stanie się jeśli użytkownik wieczysty nie wystąpi w ogóle z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy będzie tym użytkownikiem (...)

 • Legalizacja wodomierzy

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W ciągu miesiąca 'zużyłem" 100 m3 wody-podejrzewam awarię licznika-mieszkam tam 10 lat i przez ten czas nie był legalizowany. (...)

 • Zbycie budowli będących przedmiotem aportu

  W 2001 r. do spółki z o.o. zostały wniesione aportem nieruchomości obejmujące prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle. Spółka prowadzi działalność (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-25 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag"

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.