Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-17
Data wydania:2006-10-30
Data wejscia w życie:2007-05-18
Data obowiązywania:2006-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 2006


1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych. § 2.

1. Metadanymi w rozumieniu rozporządzenia jest zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie.

2. Niezbędnymi elementami struktury dokumentów elektronicznych są następujące metadane:

1) identyfikator — jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik dokumentu, który umożliwia jego identyfikację;

2) twórca — podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu, z podaniem jego roli w procesie tworzenia lub akceptacji dokumentu;

3) tytuł — nazwa nadana dokumentowi;

4) data — data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu;

5) format — nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu;

———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

6) dostęp — określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udostępnić dokument;

7) typ — określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dźwięk, obraz, obraz ruchomy, kolekcja) w oparciu o listę typów Dublin Core Metadata Initiative i jego ewentualne dookreślenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo);

8) relacja — określenie bezpośredniego powiązania z innym dokumentem i rodzaju tego powiązania;

9) odbiorca — podmiot, do którego dokument jest adresowany;

10) grupowanie — wskazanie przynależności do zbioru dokumentów;

11) kwalifikacja — kategoria archiwalna dokumentu;

12) język — kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO-639-2 lub inne określenie języka, o ile nie występuje w normie;

13) opis — streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu;

14) uprawnienia — wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumentem.

3. Dokumenty elektroniczne przygotowane do przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie XML.

4. Dokumenty elektroniczne zapisuje się w strukturze umożliwiającej automatyczne wyodrębnienie treści dokumentu oraz poszczególnych metadanych.

5. W przypadku gdy metadane, o których mowa w ust. 2, odpowiadają elementom informacyjnym wymienionym w minimalnych wymaganiach dla rejestrów publicznych, ich wartości podaje się zgodnie z zasadami tam określonymi.

Dziennik Ustaw Nr 206                — 10353 —                Poz. 1517


§ 3.

1. Dla każdego dokumentu elektronicznego podaje się wartości metadanych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1—7.

2. Wartości metadanych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8—14, podaje się, jeżeli zostały przypisane do dokumentu w procesie jego tworzenia, przetwarzania lub przechowywania. §

4. Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. §

5. Umieszczanie w strukturze dokumentu elektronicznego innych metadanych niż określone w § 2 ust. 2 nie może wpływać na zmianę wartości niezbędnych metadanych ani utrudniać ich automatycznego wyodrębniania. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1522 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1521 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1518 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1515 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości a odpis KW

  W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na nieruchomości mojego dłużnika, otrzymałam od komornika wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma w postaci (...)

 • Definicja katastrofy budowlanej

  Jak należy rozumieć pojęcie "katastrofy" według przepisów prawa budowlanego?

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

 • Oryginały dokumentów składane razem z pozwem

  Składam pozew i dołączam do niego oryginały dokumentów (bo nie chcę korzystać z usług notariusza). Czy te dokumenty podlegają zwrotowi, np. gdyby były potrzebne (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-12-12 nr 317 poz. 18

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-10 poz. 1118

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 98

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-20 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.