Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-17
Data wydania:2006-11-02
Data wejscia w życie:2007-05-18
Data obowiązywania:2006-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 2006


Strona 1 z 8
1519

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych Na podstawie art. 5 ust. 2c oraz ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych. § 2.

1. Informatyczny nośnik danych powinien być:

1) oznakowany w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację;

2) przystosowany do przenoszenia pomiędzy urządzeniami odczytującymi;

———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja oraz sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

3) dostosowany do przechowywania w temperaturze 18—22 °C przy wilgotności względnej 40—50 %.

2. Informatyczny nośnik danych powinien zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika. § 3.

1. Przekazywane materiały archiwalne zapisuje się w formacie, w którym były ostatnio przechowywane przez podmiot przekazujący.

2. Materiały archiwalne przekazuje się razem z odnoszącymi się do nich metadanymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Metadane zapisuje się w strukturze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dołączone do dokumentu lub zawarte w nim, w formacie XML.

4. Techniczny sposób zapisu na nośniku określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Materiały archiwalne przekazuje się w postaci niezaszyfrowanej.

Dziennik Ustaw Nr 206                — 10359 —                Poz. 1519


§ 5.

1. Informatyczny nośnik danych przekazuje się wraz z informacją zawierającą:

1) nazwę podmiotu przekazującego;

2) tytuł zwięźle określający zawartość nośnika;

3) datę wykonania zapisu na nośniku;

4) informację o tym, czy dane stanowią informacje chronione ustawą, a w szczególności klauzulę tajności;

5) wskazanie oprogramowania i urządzeń użytych do wykonania zapisu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być w sposób niebudzący wątpliwości przyporządkowana do oznaczenia nośnika. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1519)

1. Najwyższy poziom w strukturze zapisu przekazywanych materiałów archiwalnych musi zawierać trzy foldery zdefiniowane jako: „dokumenty”, „metadane” i „sprawy”.

2. Folder „dokumenty” powinien zawierać przynajmniej jeden dokument elektroniczny składający się z jednego lub więcej plików:

1) w przypadku dokumentu składającego się z jednego pliku — jeden plik z rozszerzeniem lub bez;

2) w przypadku dokumentu składającego się z więcej niż jednego pliku — podfolder zawierający przynajmniej dwa pliki składające się na dokument.

3. Folder „metadane” powinien zawierać pliki z metadanymi opisującymi dokumenty elektroniczne znajdujące się w folderze „dokumenty”. Każdy dokument elektroniczny musi być opisany przez dokładnie jeden plik z metadanymi.

1) Dla dokumentów elektronicznych składających się z jednego pliku nazwa pliku z metadanymi składa się z nazwy pliku odpowiadającego im dokumentu znajdującego się w folderze „dokumenty” i rozszerzenia xml (np. dokument o nazwie Dokument_A.pdf musi mieć opisujące metadane w pliku o nazwie Dokument_A.pdf.xml).

2) Dla dokumentów elektronicznych składających się z więcej niż jednego pliku nazwa pliku z metadanymi składa się z nazwy podfolderu odpowiadającego im dokumentu znajdującego się w folderze „dokumenty” i rozszerzenia xml (np. dokument o nazwie Dokument_A musi mieć opisujące metadane w pliku o nazwie Dokument_A.xml).

3) Folder „sprawy” powinien zawierać metadane spraw lub innych grup dokumentów. Każdy dokument w paczce archiwalnej musi przynależeć przynajmniej do jednej sprawy lub innej grupy dokumentów. Nazwa pliku dla metadanych sprawy jest zespoleniem identyfikatora sprawy lub innej grupy dokumentów oraz rozszerzenia xml.

4. W celu umożliwienia podpisania całej partii przekazywanych materiałów archiwalnych podpisem elektronicznym przekazywane materiały archiwalne mogą być spakowane w nieskompresowanym pliku, zwanym dalej „paczką archiwalną”.

5. Format paczki archiwalnej uzgadnia podmiot przekazujący z archiwum państwowym, do którego przekazywane są materiały archiwalne.

6. Następujące znaki są niedozwolone w nazwach plików zapisanych na nośniku, na którym przekazuje się materiały archiwalne: (\) — ukośnik lewy, (/) — ukośnik prawy, (*) — gwiazdka, () — znak zapytania, (:) — dwukropek, (=) — znak równości, (,) — przecinek, (;) — średnik.

7. Definicje struktury układu metadanych zapisanych w plikach XML znajdujących się w folderze „metadane” lub w folderze „sprawy” są następujące:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1522 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1521 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1518 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1515 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie

 • Monitor Polski 2007 nr 79 poz. 843

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 806

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.