Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-17
Data wydania:2006-11-02
Data wejscia w życie:2006-12-02
Data obowiązywania:2006-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 2006


Strona 1 z 12
1520

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z plantacji nasiennych założonych przed

———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

dniem 1 maja 2004 r. w regionach pochodzenia innych niż te, z których pochodzą reprezentowane przez nie populacje drzew, może być wykorzystywany w regionach pochodzenia drzew matecznych oraz w regionie pochodzenia tego materiału.

2. Rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. zakładanie bloków upraw pochodnych należy kontynuować przy wykorzystaniu leśnego materiału rozmnożeniowego o tym samym pochodzeniu.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

Dziennik Ustaw Nr 206                — 10367 —                Poz. 1520


Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1520)

REGIONY POCHODZENIA, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SI¢ WYKORZYSTANIE LEÂNEGO MATERIAŁU ROZMNO˚ENIOWEGO Z INNEGO REGIONU POCHODZENIA

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1520 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1522 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1521 z 20062006-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1519 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1518 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1517 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1516 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1515 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1514 z 20062006-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Legislacja UE z 2007-07-05 nr 175 poz. 37

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 802

  Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

 • Legislacja UE z 2007-07-26 nr 194 poz. 9

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2007 r. upoważniająca Bułgarię i Rumunię do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.