Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1531 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-21
Data wydania:2006-09-08
Data wejscia w życie:2006-12-06
Data obowiązywania:2006-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1531 z 2006


1531

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Art. 1. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu: ———————

1)

„Art. 23b.

1. Reprezentantom Polski na zimowych lub letnich igrzyskach paraolimpijskich, którzy:

1) od 1992 r. zdobyli co najmniej jeden medal paraolimpijski,

2) ukończyli 40 rok życia,

3) nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, Poz. 1531 wie przyznania świadczenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia przyznania świadczenia w przypadku stwierdzenia, że zainteresowany nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 1 albo

2. 7. Âwiadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym zostało przyznane.

8. Osoba, która otrzymuje świadczenie, powiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu o ustaniu co najmniej jednego z warunków wymienionych w ust. 1 pkt 3—6.

9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu pozbawia świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków wymienionych w ust. 1 pkt 3—6.

10. Âwiadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

11. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 1, 2 lub art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, przysługuje jej jedno świadczenie wybrane przez tę osobę.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

Dziennik Ustaw Nr 208

— 10414 —

4) mają obywatelstwo polskie,

5) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

6) nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie — przysługuje świadczenie pieniężne z budżetu państwa, zwane dalej „świadczeniem”.

2. Âwiadczenie przysługuje także reprezentantom Polski na zimowych lub letnich igrzyskach głuchych, którzy:

1) od 2001 r. zdobyli co najmniej jeden medal igrzysk głuchych,

2) spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2—6.

3. Âwiadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa oraz mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,3255.

4. Âwiadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu na wniosek osoby zainteresowanej lub z własnej inicjatywy.

5. Osoby zainteresowane dokumentują spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 albo

2. 6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wydaje decyzję w spra-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1531 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1543 z 20062006-11-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1542 z 20062006-11-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1541 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1540 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1539 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1538 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1537 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1536 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1535 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1534 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1533 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1532 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.