Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1542 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-21
Data wydania:2006-11-14
Data wejscia w życie:2006-11-21
Data obowiązywania:2006-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1542 z 2006


1542

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Na podstawie art. 35b ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1472) zarządza się, co następuje: §

1. Dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, zwane dalej „dofinansowaniem”, obejmuje pokrycie:

1) składek członkowskich — do 95 % wysokości składek;

Dziennik Ustaw Nr 208

2) kosztów związanych z: a) przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej — do 95 % poniesionych kosztów, b) funkcjonowaniem biura obsługującego izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych oraz społecznozawodowe organizacje rolników w zakresie ich uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej — do 95 % poniesionych kosztów; Poz. 1542


— 10448 —

3) kosztów wykonania zamówionych analiz lub ekspertyz — do 50 % poniesionych kosztów. § 2.

1. Dofinansowanie jest udzielane na pisemny wniosek składany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Do wniosku dołącza się kalkulację planowanych kosztów, sporządzoną na podstawie kalkulacji planowanych kosztów przekazanych przez izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowe organizacje rolników.

2. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej „Ministrem”, na formularzu udostępnionym przez Ministra, w terminie do dnia 31 marca. §

3. Przyznanie dofinansowania następuje po rozpatrzeniu przez Ministra wniosku, o którym mowa w § 2, w drodze umowy zawartej pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Ministrem. §

4. Umowa o dofinansowanie powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) warunki udzielenia dofinansowania;

3) cel, na jaki jest udzielone dofinansowanie;

4) wysokość dofinansowania z podziałem na poszczególne koszty, o których mowa w § 1;

5) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane dofinansowanie;

6) termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego;

7) warunki i sposób przeprowadzenia przez Ministra kontroli w zakresie zgodności wykorzystania przez Krajową Radę Izb Rolniczych dofinansowania z celami i warunkami określonymi w umowie;

8) termin rozliczenia udzielonego dofinansowania oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania. §

5. Krajowa Rada Izb Rolniczych, w terminie określonym w umowie, jest obowiązana do rozliczenia udzielonego dofinansowania w formie sprawozdania sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Ministra, zawierającego zestawienie dowodów księgowych z podziałem na źródła finansowania, w którym należy określić datę i numer dowodu księgowego oraz rodzaj i wysokość poniesionych wydatków. §

6. Krajowa Rada Izb Rolniczych udzielone dofinansowanie wykorzystuje, rozlicza i dokonuje jego zwrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)). §

7. W 2006 r. wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1542 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1543 z 20062006-11-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1541 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1540 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1539 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1538 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1537 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1536 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1535 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1534 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1533 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1532 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1531 z 20062006-11-21

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-07 poz. 1472

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

 • Dziennik Ustaw z 1989-04-07 poz. 106

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

 • Monitor Polski 2011 nr 39 poz. 426

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. w srpawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

 • Komunikat UE z 2006-12-19 nr 311 poz. 53

  Komunikat Komisji dla rolników uprawiających kukurydzę

 • Monitor Polski 1999 nr 23 poz. 333

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.