Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1551 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-23
Data wydania:2006-11-10
Data wejscia w życie:2006-12-01
Data obowiązywania:2006-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1551 z 2006


1551

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 6;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§

7. Stawki akcyzy określone w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie ———————

1)

do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokonanej przed pierwszą jego rejestracją na terenie kraju w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)).”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się poz. 20—26;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia uchyla się poz. 19—20 i

23. §

2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe stawki akcyzy. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2006 r. Minister Finansów: Z. Gilowska ———————

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498, Nr 239, poz. 2013 i Nr 266, poz. 2237.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1551 z 2006 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1554 z 20062006-11-23

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

  • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1553 z 20062006-11-23

    Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

  • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1552 z 20062006-11-23

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.