Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1567 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-24
Data wydania:2006-11-10
Data wejscia w życie:2006-12-09
Data obowiązywania:2006-11-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1567 z 2006


1567

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r. Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Poborowych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. kieruje się w dniach: 3 stycznia, 1 i 5 lutego, 2 i 10 kwietnia, 1 i 25 czerwca, 2 i 9 lipca, 1 sierpnia, 3 września, 1, 4, 8 i 15 października, 5 i 6 listopada, 3, 4 i 10 grudnia — do oddziałów prewencji Policji. §

2. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dniu 1 lutego 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 stycznia 2007 r.;

2) w dniu 3 kwietnia 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 kwietnia 2007 r.; ———————

1)

3) w dniu 1 czerwca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 maja 2007 r.;

4) w dniu 19 czerwca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 18 czerwca 2007 r.;

5) w dniu 3 lipca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 lipca 2007 r.;

6) w dniu 1 września 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 sierpnia 2007 r.;

7) w dniu 2 października 2006 r.— zwalnia się ze służby w dniu 1 października 2007 r.;

8) w dniu 4 grudnia 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 grudnia 2007 r. § 3.

1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu trwania tej służby.

2. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariusza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1567 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1569 z 20062006-11-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1568 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1566 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1565 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1564 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1563 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1562 z 20062006-11-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 53

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1257

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1745

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.