Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1593 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-30
Data wydania:2006-11-23
Data wejscia w życie:2006-12-15
Data obowiązywania:2006-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1593 z 2006


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 218                — 10838 —                Poz. 1593


1593

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 206, poz. 1707, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 8b dodaje się pkt 8c w brzmieniu: „8c) KD — kształcenie dorosłych;”; ———————

1)

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze formularza EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny dodaje się wzór formularza KD — kształcenie dorosłych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy: a) „Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego”, b) „KNUiFE” zastępuje się wyrazem „KNF”, c) „Komisja Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego”, d) „KPWiG” zastępuje się wyrazem „KNF”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 33, poz. 226, Nr 53, poz. 386, Nr 65, poz. 458 i Nr 166, poz. 1181.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1593 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1598 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1597 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1596 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1595 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1594 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1592 z 20062006-11-30

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy nauce pływania

  Prowadzę firmę która świadczy m.in. usługi nauki pływania dla dzieci i dla dorosłych na basenie. Realizujemy zatwierdzony przez Wydział Oświaty program nauki pływania. (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 444

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-03 poz. 1

 • Dziennik Ustaw z 2008-05-16 poz. 518

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1191

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.