Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1614 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-01
Data wydania:2006-11-28
Data wejscia w życie:2006-12-01
Data obowiązywania:2006-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1614 z 2006


1614

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wiesław Johann, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

Dziennik Ustaw Nr 220                — 10970 — orzeka:                Poz. 1614


po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiających pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 listopada 2006 r., pytań prawnych:

1) Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, czy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, ze zm.) w związku z art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa — Lasów Państwowych, jest zgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji,

2) Sądu Rejonowego w Gryfinie, czy: a) art. 40a powołanej w punkcie 1 ustawy o lasach w zakresie, w jakim umożliwia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” nieodpłatne przekazywanie gminie lokali mieszkalnych, b) art. 5 powołanej w punkcie 1 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w zakresie, w jakim przyznaje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” roszczenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomości, których nie nabyły — na zasadzie art. 40a ust. 4—6 ustawy o lasach — uprawnione osoby — są zgodne z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji,

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462) stosuje się do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

Andrzej Mączyński Marian Grzybowski Wiesław Johann Adam Jamróz Mirosław Wyrzykowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1614 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1613 z 20062006-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1612 z 20062006-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1611 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1610 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1609 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1608 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1607 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1606 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1605 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1604 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1603 z 20062006-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1602 z 20062006-12-01

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1601 z 20062006-12-01

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1600 z 20062006-12-01

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.