Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-04
Data wydania:2006-11-30
Data wejscia w życie:2006-12-04
Data obowiązywania:2006-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 2006


1616

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1541) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa stawki pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu, zwanej dalej „pomocą”. §

2. Pomoc za zniszczenie jaj wylęgowych przysługuje w wysokości:

1) 0,54 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych kur mięsnych;

2) 1,10 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych kaczych;

3) 2,30 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych gęsich. §

3. Pomoc za przetworzenie w celach spożywczych lub niespożywczych jaj wylęgowych przysługuje w wysokości:

1) 0,54 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych kur mięsnych pochodzących ze stad rodzicielskich,

2) 0,58 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych kur mięsnych pochodzących ze stad prarodzicielskich,

3) 0,38 złotych za sztukę — w przypadku jaj wylęgowych kur nieśnych — pomniejszonej o 0,12 złotych za sztukę albo cenę netto sprzedaży tych jaj, jeżeli była ona wyższa od 0,12 złotych za sztukę. §

4. Pomoc za ubój kur mięsnych przed upływem

58. tygodnia ich życia przysługuje w wysokości 12,40 złotych za sztukę. §

5. Pomoc za nieprzetrzymywanie, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczącego niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 180 z 4.07.2006, str. 3, z późn. zm.), żadnych ptaków w pomieszczeniach inwentarskich przeznaczonych do utrzymywania brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych, przez okres dłuższy niż 3 tygodnie poprzedzający wprowadzenie do tych pomieszczeń ptaków, przysługuje w wysokości:

1) 1,50 złotych za metr kwadratowy pomieszczenia inwentarskiego na tydzień — w przypadku brojlerów kurzych;

2) 1,30 złotych za metr kwadratowy pomieszczenia inwentarskiego na tydzień — w przypadku indyków rzeźnych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1628 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1627 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1625 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1623 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1622 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1621 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1620 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1619 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1617 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1615 z 20062006-12-04

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Legislacja UE z 2004-07-08 nr 237 poz. 12

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 326 poz. 79

  Sprawa T-335/06: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Legislacja UE z 2010-07-29 nr 197 poz. 9

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby (...)

 • Legislacja UE z 2007-04-21 nr 104 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.