Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-04
Data wydania:2006-11-23
Data wejscia w życie:2006-12-04
Data obowiązywania:2006-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 2006


Strona 1 z 6
1618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;

2) umowa — umowę zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo ———————

1)

upoważnioną do udzielania kredytów, zwaną dalej „instytucją finansową”, określającą szczegółowe zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także zakres i terminy składania przez instytucję finansową informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych. §

2. Umowa zawiera postanowienia dotyczące:

1) terminu, od którego instytucja finansowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego;

2) zasad dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu dopłat należnych instytucji finansowej, w szczególności: a) określania wysokości należnych dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego,

Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).

Dziennik Ustaw Nr 221                — 10977 —                Poz. 1618


b) warunków, trybu i terminów występowania przez instytucję finansową z wnioskiem o zapotrzebowanie na dopłaty, c) trybu i terminów przekazywania dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) warunków i terminów związanych z obowiązkiem zwrotu dopłat, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

4) formy i trybu weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o osobach, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego, zgodnie z rejestrem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) zakresu informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych, przekazywanych przez instytucję finansową do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z monitorowaniem realizacji ustawy i zapewnieniem efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat, wraz ze wskazaniem formy i terminów ich przekazywania;

6) warunków i skutków wypowiedzenia umowy;

7) sposobu kontrolowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodności udzielonych kredytów preferencyjnych i zastosowanych dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

8) odpowiedzialności instytucji finansowej za udzielanie kredytów oraz rozliczanie dopłat niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy. §

3. Umowy określają w sposób jednolity:

1) agencję informacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, oraz źródło wykorzystywane do publikowania przez tę agencję stopy WIBOR trzymiesięczny, stanowiące podstawę ustalenia i ogłoszenia

przez Bank Gospodarstwa Krajowego stopy referencyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;

2) wzór stanowiący podstawę obliczania należnych instytucji finansowej dopłat dla udzielonego kredytu preferencyjnego;

3) zakres informacji dotyczących kredytobiorców, wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. §

4. W umowie instytucja finansowa zobowiązuje się do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny. § 5.

1. Zakres informacji, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz formę i terminy ich przekazywania określa się w umowie w sposób umożliwiający Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe przekazanie informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

2. Do dnia 31 października każdego roku instytucja finansowa przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informację stanowiącą podstawę planowania kwoty zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku, zawierającą co najmniej prognozę:

1) liczby i kwoty kredytów preferencyjnych do udzielenia w kolejnym roku;

2) zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku. §

6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Budownictwa: A. Aumiller

Załącznik do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 1618)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1628 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1627 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1625 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1623 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1622 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1621 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1620 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1619 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1617 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1615 z 20062006-12-04

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Uprawnienia poręczyciela względem banku

  Czy poręczyciel kredytu ma prawo wglądu w pełną dokumentację kredytu w banku? Jakie przepisy to regulują? Chodzi o uzyskanie z banku kopii wniosków kredytobiorcy o (...)

 • Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

  Zakład nie płaci ubezpieczenia grupowego w PZU za pracowników z powodu braku płynności finansowej (zaległość ok. 5 miesięcy). Jaka jest możliwość kontynuowania (...)

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-09 poz. 1048

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.