Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-04
Data wydania:2006-11-23
Data wejscia w życie:2006-12-04
Data obowiązywania:2006-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 221                — 11004 —                Poz. 1624


1624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego Na podstawie art. 33f ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwana dalej „płatnością”, jest przyznawana producentowi surowca tytoniowego, który:

1) wyprodukował surowiec tytoniowy na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu, której kopię przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, zgodnie z art. 33d ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwanej dalej „ustawą”;

2) w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku dostarczył surowiec tytoniowy pierwszemu przetwórcy na podstawie umowy na uprawę tytoniu, o której mowa w pkt

1. §

2. Producent surowca tytoniowego składa wniosek o przyznanie płatności w terminie od dnia 15 października danego roku zbioru do dnia 10 maja następnego roku — po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, całego surowca tytoniowego wyprodukowanego przez tego producenta. § 3.

1. Producentowi surowca tytoniowego może zostać przyznana płatność za część surowca tytoniowego, dostarczoną w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada danego roku zbioru, jeżeli w terminie od dnia 1 do dnia 15 grudnia danego roku zbioru złożył on wniosek o przyznanie płatności za tę część surowca tytoniowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, producent surowca tytoniowego, który dostarczył, na pod———————

1)

stawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, cały wyprodukowany przez siebie surowiec tytoniowy, składa, do dnia 10 maja roku następującego po roku zbioru, wniosek o przyznanie płatności za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku, z tym że płatność nie obejmuje ilości surowca tytoniowego, za którą już została wypłacona płatność.

3. Jeżeli na skutek braków formalnych wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostanie bez rozpoznania, producent surowca tytoniowego, który dostarczył, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, cały wyprodukowany przez siebie surowiec tytoniowy, składa, do dnia 10 maja roku następującego po roku zbioru, wniosek o przyznanie płatności za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku. §

4. Dokumentami potwierdzającymi zawarte we wniosku informacje o ilości surowca tytoniowego dostarczonego pierwszemu przetwórcy w ramach umowy na uprawę tytoniu są:

1) zestawienie zbiorcze ilości sprzedanego surowca tytoniowego z danego roku zbioru, sporządzone lub potwierdzone, odrębnie dla każdej umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji, przez producenta surowca tytoniowego;

2) kopie faktur dokumentujących transakcje wykazane w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w pkt 1, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem producenta surowca tytoniowego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury;

3) oświadczenie producenta surowca tytoniowego, że surowiec tytoniowy objęty wnioskiem o przyznanie płatności został wyprodukowany na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu. § 5.

1. Dokonując obliczenia, o którym mowa w art. 33e ust. 4 ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji stosuje zaokrąglenia do czterech miejsc po przecinku.

2. Przyznaną producentowi surowca tytoniowego płatność dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla do pełnych groszy. §

6. Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności Agencja wypłaca w terminie 7 dni

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1628 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1627 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1625 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1623 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1622 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1621 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1620 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1619 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1617 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1615 z 20062006-12-04

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-09 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-01 poz. 1959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-25 poz. 1255

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-15 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.