Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1685 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-15
Data wydania:2006-11-30
Data wejscia w życie:2006-12-30
Data obowiązywania:2006-12-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1685 z 2006


Strona 1 z 9
1685

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych po cenach urzędowych hurtowych bezpośrednio od wytwórcy lub bez———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

pośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1424). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa

Dziennik Ustaw Nr 231                — 11390 —                Poz. 1685


Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. (poz. 1685)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH NABYWANYCH PO CENACH URZ¢DOWYCH HURTOWYCH PRZEZ ZAKŁADY LECZNICTWA ZAMKNI¢TEGO

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1685 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1688 z 20062006-12-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05

 • Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1687 z 20062006-12-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 231, poz. 1686 z 20062006-12-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla kierowników aptek

  Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik apteki?

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

  Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie?

 • Sprzedaż z wolnej ręki zajętych ruchomości

  Proszę o rozwianie wątpliwości, bo spotkałem się z różniącymi się od siebie opiniami komorników. Czy jako wierzyciel mam prawo od razu skutecznie żądać sprzedaży (...)

 • Ustawa antynikotynowa

  Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-06 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-15 poz. 1686

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-06 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 555

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.