Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1700 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-19
Data wydania:2006-11-17
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1700 z 2006


Strona 1 z 7
1700

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi;

2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty biorące udział w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) zasady nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Art. 2.

1. Celem ustawy jest:

1) zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetentne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych;

3) zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska.

2. Ustawy nie stosuje się do:

1) wyrobów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2));

2) wyrobów, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw———————

1)

nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3));

3) wyrobów podlegających dozorowi technicznemu, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.4));

4) wyrobów posiadających oznakowanie CE, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217);

5) wyrobów posiadających oznakowanie ł, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.5));

6) podsystemów i składników, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.6));

7) wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

8) wyrobów posiadających oznakowanie , w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899). Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) — należy przez to rozumieć uznanie kompetencji jednostki organizacyjnej przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej; ———————

3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 144, poz. 1046, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1658.

Dziennik Ustaw Nr 235                — 11670 —                Poz. 1700


2) certyfikacji — należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że wyrób lub proces jego wytworzenia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej;

3) certyfikacie zgodności wyrobu — należy przez to rozumieć dokument wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;

4) deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa (deklaracji zgodności OiB) — należy przez to rozumieć oświadczenie dostawcy stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;

5) dokumentacji technicznej — należy przez to rozumieć dokumenty zawierające dane niezbędne do wyprodukowania wyrobu lub wykonania prac, określające jednoznacznie wyrób, jego części składowe i warunki techniczne, jakie ma spełniać, oraz umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;

6) dostawcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, realizującego dostawy wyrobów na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz organów, komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym producenta, dystrybutora i importera;

7) jednostce badawczej — należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną posiadającą akredytację OiB, dokonującą oceny zgodności wyrobu w ramach badań oraz pomiarów mających stwierdzić zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną;

8) jednostce certyfikującej — należy przez to rozumieć niezależną jednostkę organizacyjną posiadającą akredytację OiB, dokonującą certyfikacji;

9) monitorowaniu i ocenie procesów i wyrobów wytwarzanych przez dostawcę — należy przez to rozumieć stosowanie technik nadzorowania jakości do zamawianych wyrobów przez organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem w formie: oceny systemu zarządzania jakością dostawcy (tj. dokonaniu przeglądu dokumentacji systemu zarządzania jakością dostawcy, realizowanych procesów oraz monitorowania ich przebiegu podczas realizacji umowy na dostawę wyrobu), przeglądu i obserwacji przebiegu procesów realizowanych przez dostawcę, uczestniczenie w procesach weryfikacji, kontroli i badaniach wyrobów wykonywanych przez dostawcę;

10) ocenie zgodności — należy przez to rozumieć działanie dostawcy oraz jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej mające na celu określenie, czy wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych;

11) organie sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem — należy przez to rozumieć organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, każdego w zakresie swojej właściwości, dokonujący nadzoru czynności związanych z wyrobem wprowadzanym do użytku;

12) organie nadzorującym jednostki badawcze i jednostki certyfikujące — należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wskazane przez nich organy sprawujące nadzór nad jednostkami certyfikującymi i jednostkami badawczymi w zakresie prowadzenia oceny zgodności odpowiednio na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa;

13) specyfikacji technicznej — należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu, a w szczególności dokumenty takie jak Normy Obronne, Polskie Normy z dziedziny obronności i wojskowości (PN-V), kryteria techniczne wyrobów, wstępne założenia taktyczno-techniczne, założenia taktyczno-techniczne, warunki techniczne, wojskowe tymczasowe warunki techniczne oraz dokumentację techniczno-technologiczną;

14) wprowadzeniu wyrobu do użytku — należy przez to rozumieć przekazanie wyrobu odbiorcy przez dostawcę;

15) wyrobie — należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia. Art. 4.

1. System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa tworzą:

1) specyfikacje techniczne;

2) przepisy określające sposób przeprowadzania oceny zgodności;

3) przepisy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności wyrobów.

2. W procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uczestniczą dostawcy, jednostki badawcze i jednostki certyfikujące. Rozdział 2 Zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów Art. 5.

1. Wyrób podlega ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.

2. Ocenę zgodności przeprowadza się przed wprowadzeniem wyrobu do użytku.

3. Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest prowadzenie dobrowolnej oceny zgodności, na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony. Art. 6.

1. Wyroby podlegają ocenie zgodności obejmującej:

1) czynności wykonywane przez dostawcę w celu wykazania, że wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1700 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 20062006-12-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1702 z 20062006-12-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1701 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1699 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1698 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1697 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1696 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-28 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1351

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-06 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 528

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Legislacja UE z 2006-12-05 nr 337 poz. 33

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.