Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-19
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-03
Data obowiązywania:2006-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 235                — 11694 —                Poz. 1703


b) kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w lit. a, c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

3) w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy: a) dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

4) w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości: a) kierownik zespołu — starszy wizytator, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

5) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający wyższe wykształcenie magisterskie, mający ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki;

2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej sześcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

3. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa. §

9. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadającym wyższe wykształcenie magisterskie i dorobek naukowy w zakresie dziedziny związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz. §

10. W roku szkolnym 2006/2007:

1) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami przedstawiają dyrektorom szkół i placówek plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) dyrektorzy szkół i placówek przedstawiają radom pedagogicznym i radom rodziców plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu, o którym mowa w § 6 ust.

1. §

11. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386). §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1702 z 20062006-12-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1701 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1700 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1699 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1698 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1697 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1696 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-13 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Komunikat UE z 2008-01-31 nr 27 poz. 30

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Komunikat UE z 2007-02-22 nr 38 poz. 17

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.