Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-19
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-03
Data obowiązywania:2006-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006


Strona 1 z 3
1703

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) szkole — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły wymienione w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy; ———————

1)

3) placówce — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3—5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. §

2. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli. § 3.

1. Działalność diagnostyczno-oceniająca obejmuje w szczególności:

1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.

Dziennik Ustaw Nr 235                — 11692 —                Poz. 1703


2) diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek;

3) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy;

4) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.

2. Formami działalności diagnostyczno-oceniającej są: hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

3. Przepisy ust. 1 i 2 do szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio.

4. Formami działalności wspomagającej są w szczególności:

1) szkolenia i narady;

2) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek;

3) udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;

4) upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek, w szczególności przez promowanie przykładów dobrych praktyk;

5) inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami, nauczycielami akademickimi, szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły i placówki, Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy. § 4.

1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, prowadzących hospitacje.

2. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły lub placówki.

3. Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną lub jednostkę zajęć. Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu lekcji lub innych zajęć i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania.

4. Nie hospituje się zajęć, jeżeli obecność osób trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej lub terapeutycznej.

5. Hospitacje prowadzą:

1) dyrektorzy szkół i placówek będący nauczycielami oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub placówce — w odniesieniu do nauczycieli szkoły lub placówki;

2) dyrektorzy szkół i placówek będący nauczycielami — w odniesieniu do innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce;

3) pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w § 8 ust. 1 — w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek będących nauczycielami, a w przypadku gdy osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły lub placówki nie jest nauczycielem — w odniesieniu do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.

6. Omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych. § 5.

1. Wizytacja jest podsumowującym etapem sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką w okresie od poprzednio przeprowadzonej wizytacji.

2. Wizytację szkoły lub placówki przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

3. Wizytacja nie może zakłócać toku pracy szkoły lub placówki.

4. Osoba prowadząca wizytację, przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej program wizytacji.

5. Program wizytacji zawiera w szczególności:

1) cele i szczegółowy zakres tematyczny wizytacji;

2) czynności wizytacyjne i czas ich trwania;

3) harmonogram czynności wizytacyjnych.

6. W terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności wizytacyjnych osoba prowadząca wizytację przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki wizytacji oraz propozycję wniosków i zaleceń powizytacyjnych.

7. W terminie 7 dni od dnia zebrania, o którym mowa w ust. 6, organ sprawujący nadzór pedagogiczny

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1703 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1702 z 20062006-12-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1701 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1700 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1699 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1698 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1697 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1696 z 20062006-12-19

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-13 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Komunikat UE z 2008-01-31 nr 27 poz. 30

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Komunikat UE z 2007-02-22 nr 38 poz. 17

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.