Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1717 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-20
Data wydania:2006-12-14
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1717 z 2006


Dziennik Ustaw Nr 237                — 11774 —                Poz. 1717


1717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 242 i Nr 40, poz. 384) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

1) od 3 % do 6 % kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego — w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) od 6 % do 12 % kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego — w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie nie niższe niż średnie.”. § 2.

1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatku funkcyjnego przyznanego żołnierzowi, który rozpoczął odbywanie nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed dniem 28 lutego 2005 r., uwzględnia się różnicę między łączną kwotą uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego należnego temu żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a kwotą uposażenia zasadniczego należną temu żołnierzowi na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie

———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025.

stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241 i Nr 40, poz. 383 oraz z 2006 r. Nr 237, poz. 1716).

2. ˚ołnierzowi, który otrzymuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie zasadnicze należne na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, w wysokości wyższej niż łączna kwota uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, należna przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie zachowuje się prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego przed dniem 28 lutego 2005 r.

3. ˚ołnierzowi, który otrzymuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie zasadnicze należne na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, w wysokości niższej niż łączna kwota uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, należna przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowuje się prawo do dodatku funkcyjnego przyznanego przed dniem 28 lutego 2005 r., w wysokości różnicy pomiędzy porównywanymi uposażeniami. Dodatek podlega zmniejszeniu w miarę wzrostu uposażenia zasadniczego.

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1717 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1722 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1721 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1720 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1719 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1718 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1716 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1715 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1714 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1713 z 20062006-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1712 z 20062006-12-20

  Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1711 z 20062006-12-20

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1710 z 20062006-12-20

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1709 z 20062006-12-20

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1332

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-27 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.