Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1738 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-22
Data wydania:2006-12-01
Data wejscia w życie:2007-01-06
Data obowiązywania:2006-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1738 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 239                — 11986 —                Poz. 1738


1738

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych Na podstawie art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) zakładzie — rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych. §

2. Podstawą przyjęcia do zakładu osoby, o której mowa w art. 71 ust. 1—3 ustawy, zwanej dalej „osobą uzależnioną”, jest orzeczenie sądu. § 3.

1. Podjęcie leczenia lub rehabilitacji osoby uzależnionej poprzedza wpis do ewidencji osób poddanych leczeniu lub rehabilitacji.

2. Ewidencję prowadzi zakład, w którym osoba uzależniona ma poddać się leczeniu lub rehabilitacji.

3. Ewidencja zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uzależnionej;

2) datę i miejsce urodzenia osoby uzależnionej;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) datę przyjęcia do zakładu;

5) informacje o przebiegu współpracy zakładu z sądem oraz osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór skazany został oddany przez sąd;

6) datę wypisania z zakładu;

7) nazwę sądu;

8) sygnaturę orzeczenia. §

4. Przed podjęciem leczenia lub rehabilitacji osoba uzależniona jest zapoznawana z regulaminem zakładu, w którym prowadzone będzie leczenie lub rehabilitacja. ———————

1)

§ 5.

1. Leczenie lub rehabilitacja osoby uzależnionej prowadzone są metodami i środkami ogólnie stosowanymi; w szczególności zakład zapewnia:

1) diagnostykę zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania i szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków odurzających i substancji psychotropowych;

2) leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) indywidualną i grupową psychoterapię osób uzależnionych;

4) działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2. Osoba uzależniona może być leczona w ramach programu przewidującego stosowanie leczenia substytucyjnego. § 6.

1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, mogą być prowadzone w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zakładu:

1) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowarzyszenie, pod których dozór oddany został skazany, o podjęciu leczenia lub rehabilitacji;

2) zwraca się do sądu o nadesłanie materiałów z akt sprawy, niezbędnych do prowadzenia leczenia lub rehabilitacji, obejmujących odpisy orzeczeń, opinii lekarskich oraz psychologicznych;

3) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o postępach w leczeniu lub rehabilitacji, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych;

4) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o przebiegu współpracy z osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór sąd oddał skazanego;

5) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowarzyszenie, pod których dozór został oddany skazany, o każdym przeniesieniu skazanego do innego zakładu;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1738 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1739 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1737 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1736 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1735 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1734 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1733 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1732 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1731 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1730 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

  Czy PZU może dochodzić regresem należności od sprawcy wypadku, który ma zawartą umowę oc, ma aktualny przegląd pojazdu, lecz wypadek został spowodowany przez usterkę (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Zasady umieszczania osoby w KRK

  Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne.

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-29 poz. 1111

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-29 poz. 627

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1818

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.