Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1750 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-22
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1750 z 2006


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 241                — 12156 —                Poz. 1750


1750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 6;

2) po § 17 dodaje się § 171 w brzmieniu: „§

171. W przypadku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców nowego podmiotu, wnioskodawca, po uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), obowiązany jest złożyć wniosek w przedmiocie wpisu numeru NIP.”;

3) w § 31 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

4) w § 35 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej: a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia, b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię, c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 i Nr 208, poz. 1540.

5) § 36 otrzymuje brzmienie: „§ 36.

1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce

1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i

3. 3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4.”;

6) § 40 otrzymuje brzmienie: „§

40. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

7) § 41 otrzymuje brzmienie: „§

41. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej połączeniu dane wpisywane w rubryce 3 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 3 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.”; 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

8) w § 41 „b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

9) § 4110 otrzymuje brzmienie: „§

4110. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4 w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

10) w § 42 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1750 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1755 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1754 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1753 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1752 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1751 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1749 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania względem członków organów spółek

  W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może (...)

 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.