Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1753 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-22
Data wydania:2006-12-19
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1753 z 2006


1753

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych ———————

1)

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.

Dziennik Ustaw Nr 241                — 12163 —                Poz. 1753


§

1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, w Sądzie Rejonowym w Mławie,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)). §

2. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

2) w Sądzie Rejonowym w Rybniku. §

3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 7: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach — trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2—4 ustawy,

———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025 oraz z 2006 r. Nr 135, poz. 958.

c) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w Sądzie Rejonowym w Rybniku — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”, c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy;”;

2) w ust. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w Sądzie Rejonowym w Mławie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w ˚urominie — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—3 i 5 ustawy z obszaru gmin: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo i ˚uromin,”;

3) w ust. 39 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy;”. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1753 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1755 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1754 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1752 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1751 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1750 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1749 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.