Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1778 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-28
Data wydania:2006-12-22
Data wejscia w życie:2006-12-31
Data obowiązywania:2006-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1778 z 2006


Dziennik Ustaw Nr 245                — 12458 —                Poz. 1778


1778

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185 i Nr 252, poz. 2124) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3a otrzymuje brzmienie: „§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2007 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Âwilcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Âwilcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego „A” — u zbiegu granic wsi Przybyszówka—Âwilcza—Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną między Przybyszówką a Âwilczą przy działkach nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40 — działkę 889/3 — dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnąc północną granicą działek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525, dochodzi do punktu „B” przy działce nr

1538. W punkcie granicznym „B” granica administracyjna wsi Âwilcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną między działkami nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką nr 1524 a działkami nr: 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, działką nr 1517/2 a działkami nr: 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką nr 1508 a działkami nr: 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201, do———————

1)

chodząc do punktu granicznego „C”, tj. przy południowej granicy działki nr 1451 — droga gminna. Od punktu „C” granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej — działka nr 1451, w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu „D” przy drodze powiatowej Rzeszów—Iwierzyce — działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego „E” przy działce nr

1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej — działka nr 5553 i działka nr 5320, dochodząc do punktu granicznego „F” przy potoku „Przyrwa” — działka nr 2792/2. W punkcie „F” załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 — potok „Przyrwa”, dochodząc do punktu granicznego „G” przy działce nr 4909/1 — droga gminna. Dalej granica przecina potok „Przyrwa” — działka nr 2792/2 — i wschodnią granicą działki nr 4910/1 — droga gminna — dochodzi do punktu „H” przy działce nr

5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr: 4910/2 — droga gminna — 4370/2 — droga gminna, dochodząc do punktu granicznego „I” — przy drodze gminnej — działka nr 3201/6. Następnie, przechodząc przez granicę między działką nr 3201/6 a 3201/7 — drogi gminne — biegnie granicą między działkami nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała — punkt graniczny „J”. Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówką, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała.”;

2) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu: „§ 3b. Z dniem 1 stycznia 2008 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1778 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1788 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1787 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1786 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1785 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1784 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1783 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1782 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1781 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1780 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U)

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1779 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1777 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1776 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1775 z 20062006-12-28

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1774 z 20062006-12-28

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa na działce rolnej

  Dostałem od pośrednika ofertę zakupu działki rolnej dla której zostały wydane warunki zabudowy na budynek mieszkaniowy. Działka nie jest objęta planem. Z tego co się (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 337

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-29 poz. 1563

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 124

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-05 poz. 385

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-28 poz. 1196

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. o sprostowaniu błędu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.