Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1787 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-28
Data wydania:2006-12-21
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1787 z 2006


1787

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. ———————

1)

z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Dziennik Ustaw Nr 245                — 12481 —                Poz. 1787


§

1. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 001024020, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-94-47, utworzony zarządzeniem nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1983 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług;

2) Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000143969, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-08-399, utworzony uchwałą nr 341/68 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z siedzibą w Warszawie do Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z siedzibą w Warszawie. §

2. Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, otrzymuje nazwę Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, zwany dalej „Instytutem”. §

3. Siedzibą Instytutu jest miasto Warszawa. §

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§

5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac badawczych związanych z funkcjonowaniem rynku;

2) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

3) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie przedmiotowych działań oraz upowszechnianie wyników badań. § 6.

1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2006 r.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

3. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji przed dniem połączenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1787 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1788 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1786 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1785 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1784 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1783 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1782 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1781 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1780 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U)

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1779 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1778 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1777 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1776 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1775 z 20062006-12-28

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1774 z 20062006-12-28

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszt opinii biegłego w post. nieprocesowym

  Podczas postępowania o nabycie spadku (jestem jednym z wezwanych jako zainteresowany w sprawie) chciałbym złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu ekspertyz (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Praca tymczasowa za granicą

  Na jakich zasadach odbywa się podejmowanie pracy tymczasowej u pracodawców zagranicznych?

 • Księgowanie zasilenia konta

  W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.