Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 359 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-27
Data wydania:2006-03-21
Data wejscia w życie:2006-03-27
Data obowiązywania:2006-03-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 359 z 2006


359

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa Łętowska — przewodniczący, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

2) art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczącym ust. 7a w związku z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79, ze zm.), w odniesieniu do prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy przed dniem 23 stycznia 2003 r. dokonali ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatków na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej lub socjalnej oraz na zakup środków transportu, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 marca 2006 r. wniosku Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o stwierdzenie, że:

1) art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji,

Dziennik Ustaw Nr 49                — 2102 —                Poz. 359


4) art. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262) oraz w związku z art. 19 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w punkcie 3 w zakresie, w jakim odnosi się do pracodawców, którzy przed dniem 31 grudnia 2003 r. zatrudnili osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny przed dniem, na który pracodawca mógł z zachowaniem ustawowych lub umownych terminów wypowiedzenia wypowiedzieć po dniu 30 grudnia 2003 r. stosunek pracy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407

oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczącym ust. 7a w związku z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 202, poz. 1957 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji.

4. Art. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262) w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny, dofinansowania do wynagrodzeń tych osób w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umów o pracę, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Ewa Łętowska Marian Grzybowski Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Wiesław Johann Marian Zdyb

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 359 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 358 z 20062006-03-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 357 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 356 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 355 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 354 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 353 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 352 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 351 z 20062006-03-27

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ważności ponownych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym nr 27

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.