Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 377 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-29
Data wydania:2006-03-23
Data wejscia w życie:2006-03-29
Data obowiązywania:2006-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 377 z 2006


Strona 1 z 2
377

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 marca 2006 r.:

1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: a) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258) w zakresie, w jakim spowodował wygaśnięcie kadencji dotychczasowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przerwanie na pewien czas funkcjonowania tego konstytucyjnego organu, z art. 2 oraz art. 7 w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji,

Dziennik Ustaw Nr 51                — 2167 —                Poz. 377


ust. 1 Konstytucji przez to, że Sejm nie działał na podstawie i w granicach prawa, naruszając porządek prac ustawodawczych,

b) art. 6 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1a, poszerzającego zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej, z art. 7 w związku z art. 2 oraz art. 54 Konstytucji, c) art. 6 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1a, uprawniającego Prezydenta RP do powołania i odwołania Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z art. 144 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 27 oraz z art. 214 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7 oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji, d) art. 6 pkt 6 ustawy powołanej w punkcie 1a w zakresie, w jakim nadaje nadawcy społecznemu uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych nadawców, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, e) całości ustawy powołanej w punkcie 1a z art. 2 i art. 7 Konstytucji,

2) wniosku grupy posłów z 2 lutego 2006 r. o zbadanie zgodności: a) ustawy powołanej w punkcie 1a z zasadą rzetelności działania instytucji publicznych, wyrażoną we wstępie do Konstytucji, z art. 2, art. 7, art. 83 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji w związku z naruszeniem przepisów art. 150 ust. 1 pkt 2, art. 150 ust. 5 i art. 152 ust. 5 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zm.), b) art. 24 ustawy powołanej w punkcie 1a, w części dotyczącej określenia terminu wejścia w życie art. 6 pkt 2 oraz art. 21 bez ustanowienia należytego okresu vacatio legis, z zasadą sprawności działania instytucji publicznych, wyrażoną we wstępie do Konstytucji oraz z art. 2 Konstytucji, a także o stwierdzenie, że art. 21 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1a jest niezgodny z art. 2 oraz art. 7 w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji, c) art. 6 pkt 2 lit. b i c ustawy powołanej w punkcie 1a z art. 144 ust. 1 i ust. 3 pkt 27 Konstytucji oraz z art. 214 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7 oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji, d) art. 6 pkt 6 ustawy powołanej w punkcie 1a z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 20 i art. 54 ust. 1 i 2 zdanie drugie Konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji, e) art. 6 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1a z art. 2, art. 7 Konstytucji oraz z art. 54 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 54 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji, a także z art. 61 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

3) wniosku grupy posłów z 10 lutego 2006 r. o zbadanie zgodności: a) art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1a z art. 123 ust. 1 oraz art. 7 w związku z art. 112 i art. 119

b) art. 21 i art. 24 ustawy powołanej w punkcie 1a w zakresie, w jakim ustanowiły wygaśnięcie kadencji dotychczasowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powodując przerwanie funkcjonowania tego konstytucyjnego organu, z art. 2 oraz art. 7 w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji, oraz alternatywnie: c) o zbadanie zgodności następujących przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie 1a: — art. 6 ust. 2 pkt 7a ustawy z art. 7 w związku z art. 2 oraz art. 54 Konstytucji, — art. 7 ust. 2 ustawy z art. 144 ust. 1 i ust. 3 pkt 27 oraz z art. 214 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7 oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji, — art. 35a ustawy z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258): a) jest zgodna z art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) jest zgodna z art. 112 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji, c) nie jest niezgodna z art. 83 Konstytucji, d) nie jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 6 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 7 w związku z art. 2 i art. 54 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 6 pkt 2 lit. b ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 144 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji oraz z art. 214 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 10 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 144 ust. 3 pkt 27 Konstytucji.

4. Art. 6 pkt 2 lit. c ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 7 oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji.

5. Art. 6 pkt 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w dodanym do ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258) art. 35a ust. 1 zawiera słowo „społeczny”, a w art. 35a ust. 2 zawiera słowo „społecznego”, jest niezgodny z art. 32 w związku

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 377 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 376 z 20062006-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 375 z 20062006-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 374 z 20062006-03-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 373 z 20062006-03-29

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.