Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 575 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-05-16
Data wydania:2006-04-25
Data wejscia w życie:2006-05-31
Data obowiązywania:2006-05-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 575 z 2006


575

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki, tryb i formę współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej

Dziennik Ustaw Nr 83                — 3874 —                Poz. 575


Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, zwanych dalej „chorobami zakaźnymi”. §

2. Przy zwalczaniu chorób zakaźnych współpracują ze sobą:

1) na obszarze powiatu: a) powiatowy lekarz weterynarii, b) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny, d) wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, e) wojewódzki inspektor transportu drogowego, f) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, g) właściwy miejscowo starosta, h) właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta;

2) na obszarze województwa: a) wojewódzki lekarz weterynarii, b) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny, d) wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, e) wojewódzki inspektor transportu drogowego, f) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) na obszarze kraju: a) Główny Lekarz Weterynarii, b) Główny Inspektor Sanitarny, c) Główny Inspektor Farmaceutyczny, d) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, e) Główny Inspektor Transportu Drogowego, f) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

4) na obszarze przejść granicznych: a) graniczny lekarz weterynarii, b) państwowy graniczny inspektor sanitarny. § 3.

1. Współpraca organów, o których mowa w § 2, jest realizowana w szczególności przez:

1) wzajemne informowanie o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby zakaźnej;

2) wzajemne wykorzystanie posiadanych sił i środków, które mogą zostać przeznaczone do zwalczania chorób zakaźnych, na podstawie podjętych ustaleń;

3) niezwłoczne udostępnianie i wymianę informacji oraz dokumentów, w tym wyników badań laboratoryjnych, na wniosek zainteresowanego organu;

4) koordynowanie rozpowszechniania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie;

5) organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń pracowników organów, o których mowa w § 2, obejmujących zagadnienia związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

6) opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania poszczególnych organów na wypadek podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej.

2. Oprócz działań, o których mowa w ust. 1, współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych jest realizowana między:

1) organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez: a) prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, b) wspieranie działań: — w zakresie kontroli obrotu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, — zmierzających do wycofania z obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej, c) udzielanie, w razie potrzeby, pomocy przy przeprowadzaniu odkażania związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

2) organami Inspekcji Transportu Drogowego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez: a) przeprowadzanie kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy: — przewożą one ładunki zgodnie z nakazami wydanymi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, — nie przewożą one ładunków, których przewóz podlega zakazom wydanym w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ograniczeń w ruchu ludzi i pojazdów zgodnie z nakazami i zakazami wydanymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) jednostkami samorządu terytorialnego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez: a) współdziałanie przy oznakowaniu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w tym odpowiednie oznakowanie dróg lądowych i wodnych, b) prowadzenie akcji informacyjnej w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym oraz na terenach graniczących z tymi obszarami, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, c) zapewnienie, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej, pomieszczeń wyposażonych w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki techniczne oraz obsługi merytorycznej i technicznej, w tym również umożliwienie korzystania z infrastruktury i zaplecza logistycznego gminnych i powiatowych zespołów reagowania kryzysowego.

3. Organy, o których mowa w § 2, w ramach współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych, mogą zawierać między sobą umowy lub porozumienia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 575 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 579 z 20062006-05-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 578 z 20062006-05-16

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 577 z 20062006-05-16

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 576 z 20062006-05-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 574 z 20062006-05-16

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-12 poz. 369

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.