Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-05
Data wydania:2006-12-14
Data wejscia w życie:2007-01-20
Data obowiązywania:2007-01-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2007


8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1),

2) z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami Na podstawie art. 179 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziały———————

1)

wanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych;

2) terminy zaliczenia dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko;

3) sposoby określania granic terenów objętych mapami, o których mowa w pkt

1. §

2. Do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zalicza się:

1) z dniem wejścia w życie rozporządzenia: a) drogi, po których przejeżdża ponad 6 000 000 pojazdów rocznie, b) linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów rocznie,

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922). Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101).

Dziennik Ustaw Nr 1                — 13 —                Poz. 8


c) lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 000 operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie, z wyłączeniem lotów szkolnych wykonywanych przy użyciu samolotów o masie startowej poniżej 5700 kg;

2) z dniem 1 stycznia 2011 r.: a) drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, b) linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. §

3. Granice terenów objętych mapą akustyczną, w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych oraz

lotnisk, o których mowa w § 2, określa się liniami rozgraniczającymi, pokrywającymi się z izoliniami odpowiadającymi wartościom długookresowego średniego poziomu dźwięku A, wyrażonego w decybelach (dB):

1) wyznaczonego w ciągu wszystkich dób w roku — LDWN = 55;

2) wyznaczonego w ciągu wszystkich pór nocy w roku — LN =

50. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20072007-01-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 578

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Komunikat UE z 2007-10-18 nr 244 poz. 153

  OGÓLNA WIEDZA ZAWODOWA I WYMOGI DOTYCZĄCE UZYSKANIA LICENCJI

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1065

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.