Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1069 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-20
Data wydania:2007-08-02
Data wejscia w życie:2007-09-04
Data obowiązywania:2007-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1069 z 2007


1069

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki ˚ywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich ———————

1)

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

2)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 131, poz. 917). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 344.

Dziennik Ustaw Nr 150                — 11129 —                Poz. 1069


§

1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki ˚ywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz. U. Nr 169, poz. 1649) w § 13 uchyla się ust. 3.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: w z. P. Szałamacha

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1069 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1073 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1072 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1070 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1068 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1067 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1066 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1065 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1064 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1063 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1062 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1061 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1060 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1059 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1058 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1057 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1056 z 20072007-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1071 z 20072007-08-09

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-17 poz. 938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1198

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 289

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.