Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1082 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-24
Data wydania:2007-08-23
Data wejscia w życie:2007-08-23
Data obowiązywania:2007-08-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1082 z 2007


1082

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Âwiedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Âwiedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 września 2007 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11242 —                Poz. 1082


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (poz. 1082)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej

Lp. 1

Treść czynności wyborczej

w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Âwiedziebnia do 31 sierpnia 2007 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych — zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — sporządzenie spisu wyborców — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

2

3 4 5 6 7

do 3 września 2007 r. do 6 września 2007 r. do 13 września 2007 r. (do godz.

2400) do 14 września 2007 r. do 17 września 2007 r.

8

do 18 września 2007 r.

9

od 21 września 2007 r.

10 11 12

28 września 2007 r. o godz. 2400 29 września 2007 r. 30 września 2007 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1082 z 2007 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1085 z 20072007-08-24

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1084 z 20072007-08-24

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1083 z 20072007-08-24

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.