Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1089 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-28
Data wydania:2007-08-21
Data wejscia w życie:2007-09-12
Data obowiązywania:2007-08-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1089 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 155                — 11395 —                Poz. 1089


1089

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności;

2) procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego;

3) sposób oznakowania sprzętu elektrycznego;

4) wzór znaku CE. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem;

2) sprzętu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;

3) elektrycznych części dźwigów osobowych i towarowych;

4) liczników energii elektrycznej;

5) wtyczek i gniazd do użytku domowego;

6) urządzeń sterujących do ogrodzeń pod napięciem;

7) specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do użytkowania na statkach, na statkach powietrznych oraz na kolei, spełniającego wymagania bezpieczeństwa ustalone przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;

8) kompatybilności elektromagnetycznej. ———————

1)

§

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprzęcie elektrycznym, należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1 000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1 500 V prądu stałego. §

4. Sprzęt elektryczny może być wprowadzony do obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany w sposób określony w §

11. § 5.

1. Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu.

2. Nazwę producenta lub znak towarowy zamieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku możliwości zamieszczenia ich na tym sprzęcie — na opakowaniu. § 6.

1. Sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

2. Sprzęt elektryczny wraz z jego częściami składowymi powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. § 7.

1. W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:

1) ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością;

2) niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo;

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, str. 10—19).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1089 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1095 z 20072007-08-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1094 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1093 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1092 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1091 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1090 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1088 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-17 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-04 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1947

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.