Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1094 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-28
Data wydania:2007-08-17
Data wejscia w życie:2007-09-12
Data obowiązywania:2007-08-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1094 z 2007


1094

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów ———————

1)

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania opłat za czynności związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów i certyfikacją, zwanych dalej „opłatami”;

2) maksymalne wysokości opłat.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

Dziennik Ustaw Nr 155                — 11401 —                Poz. 1094


§ 2.

1. Opłaty są ustalane w cennikach, stanowiących ofertę jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala osoba zarządzająca odpowiednio jednostką badawczą lub jednostką certyfikującą. § 3.

1. Przy ustalaniu opłaty uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów i certyfikacją, zwane dalej „kosztami jednostkowymi”.

2. Na koszty jednostkowe składają się w szczególności koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku dostawcy o przeprowadzenie badań lub certyfikację, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji technicznej;

5) rozpatrzenia wniosku przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce badawczej lub certyfikującej, jeżeli jest to niezbędne. §

4. Maksymalne wysokości opłat, podanych w cennikach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie powinny przekroczyć 120 % wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz §

3. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1094 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1095 z 20072007-08-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1093 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1092 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1091 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1090 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1089 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1088 z 20072007-08-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-22 poz. 711

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1351

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-12 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów, akredytacją i notyfikacją.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.