Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1223 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-11
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1223 z 2007


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12394 —                Poz. 1223


1223

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych powinien zawierać:

1) określenie jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenie ma być wykonywane;

2) liczbę osób ze wskazaniem ich kwalifikacji i dane o potrzebie posiadania przez te osoby określonych narzędzi prostych;

3) w miarę możliwości imienne wskazanie osoby, w tym jej: a) imię i nazwisko oraz imię ojca, b) rok urodzenia, c) miejsce zameldowania (adres), d) miejsce zatrudnienia (nazwę i siedzibę pracodawcy), e) kwalifikacje;

4) termin i miejsce stawienia się do wykonania świadczenia, w tym wskazanie, czy świadczenie jest planowane do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

5) rodzaj i zakres prac przewidywanych do wykonania;

6) czas trwania świadczenia.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem o przeznaczenie osób do wykonania świadczenia osobistego występuje wojskowy komendant uzupełnień, właściwy organ obrony cywilnej, kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej ———————

1)

bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa.”;

2) w § 15 ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „3. Na wniosek odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego organu obrony cywilnej, kierownika jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wystawione wezwania do wykonania świadczeń osobistych na przechowanie tym świadczeniobiorcom, na rzecz których świadczenia te mają być wykonane.

4. Na wniosek posiadacza przedmiotów świadczeń rzeczowych, który w celu ich dostarczenia lub obsługi korzysta z nałożonego na inne osoby obowiązku świadczeń osobistych, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje temu posiadaczowi na przechowanie wystawione wezwania do wykonania tych świadczeń osobistych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, obowiązek dostarczenia wezwań osobom przeznaczonym do wykonania świadczeń osobistych spoczywa odpowiednio na świadczeniobiorcy lub posiadaczu.”;

3) w § 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.”;

4) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1, po ich wypełnieniu stanowią tajemnicę służbową.”;

5) załączniki nr 2, 5 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1223 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.