Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1225 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-11
Data wejscia w życie:2007-10-01
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1225 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12410 —                Poz. 1225


1225

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji: a) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwo1 2 „I. Urzędy morskie

1. 2.

3. Dyrektor Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej Zastępca dyrektora do spraw technicznych, zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego XIX-XXI XIX-XX XV-XX 10 9 9 według odrębnych przepisów” , wej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, b) dyrektora Oddziału Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrekcji

które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) tabelę I uchyla się, b) w tabeli VIII pracowników zatrudnionych w urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej: — w części I lp. 1—3 otrzymują brzmienie: 3 4 5 6

— część IV otrzymuje brzmienie: 1 2 3 „IV. Urzędy żeglugi śródlądowej

1. Dyrektor urzędu XVIII-XIX 8 według odrębnych przepisów” 4 5 6

;

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1225 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.