Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1227 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-09-24
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1227 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12421 —                Poz. 1227


1227

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia Na postawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole elektromagnetyczne, zwane dalej „urządzeniem”, używane przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — dla własnych potrzeb,

2) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną — na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego — dla własnych potrzeb,

5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych — dla własnych potrzeb,

6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wyłącznie w zakresie związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów, ———————

1)

7) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych — dla własnych potrzeb — zwane dalej „podmiotami”, powoduje zakłócenie pracy innego urządzenia, spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej. §

2. W celu eliminacji zakłóceń powodowanych przez urządzenie:

1) Minister Obrony Narodowej odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1,

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

3) minister koordynujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobyt podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 3,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „Szefem ABW”, albo odpowiednio Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej „Szefem AW”, oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”, w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 4,

5) minister właściwy do spraw zagranicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6,

6) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7 — oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, działają przy pomocy wyznaczonych, podległych im komórek organizacyjnych, zwanych dalej odpowiednio „komórką UKE” lub „komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA”. § 3.

1. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE, że urządzenie używane przez którykolwiek z podmiotów powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, kierownik komórki UKE występuje niezwłocznie do kierownika komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA o podjęcie działań w celu eliminacji zakłóceń.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1227 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.