Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1228 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-05
Data wejscia w życie:2007-09-24
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1228 z 2007


1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego (Dz. U. Nr 144, poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji;

2) statków nowo wybudowanych, przebudowanych, odbudowanych lub remontowanych udających się w podróż próbną przed rozpoczęciem żeglugi;

3) statków morskich używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości całkowitej nie większej niż 15 m, które nie są używane do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Karta bezpieczeństwa może być wydana na wniosek armatora statku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, po przeprowadzeniu inspekcji wstępnej. Do wydawania oraz przedłużania ważności tej karty stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2a oraz § 24 ust. 1a.”; ———————

1)

2) w § 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Inspekcję okresową przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3 i 4.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Inspekcję okresową statków morskich używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości całkowitej od 15 do 24 m, które nie są używane do prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadza się pomiędzy 2 i 3 rocznicą daty wydania dla nich dokumentu bezpieczeństwa.”;

3) w § 24: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) kartę bezpieczeństwa — wystawioną na okres 5 lat, corocznie potwierdzaną, przy czym potwierdzenie może nastąpić w okresie od 3 miesięcy przed do 3 miesięcy po dacie rocznicy, z zastrzeżeniem ust. 1a;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Statek morski używany do celów sportowych lub rekreacyjnych, o długości całkowitej od 15 do 24 m, który nie jest używany do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien posiadać kartę bezpieczeństwa wystawioną na okres 5 lat, potwierdzoną pomiędzy 2 i 3 rocznicą daty jej wydania.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki Morskiej: M. Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1228 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.