Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1230 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-03
Data wejscia w życie:2007-10-02
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1230 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12425 —                Poz. 1230


1230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.2) Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm.4)) w załączniku nr 3 w części A w pkt 1 w odniesieniu do roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach. i Juniperus L. oraz gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. albo tego gatunku szczepionego na podkładkach gatunku innego niż Pinus parviflora Sieb. et Zucc., pochodzących z Republiki Korei lub Japonii;

2) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny, o których mowa w pkt 1, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym; ———————

1)

3) sposób i tryb zgłaszania roślin, o których mowa w pkt 1, do granicznej kontroli fitosanitarnej;

4) sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, o których mowa w pkt

1. §

2. Dopuszcza się wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) skarlonych naturalnie lub sztucznie roślin z rodzaju Chamaecyparis Spach. i gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc., innych niż nasiona, albo gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. szczepionych na podkładkach gatunku innego niż Pinus parviflora Sieb. et Zucc., innych niż nasiona: a) pochodzących z Japonii — do dnia 31 grudnia 2008 r., b) pochodzących z Republiki Korei — do dnia 31 grudnia 2010 r.;

2) skarlonych naturalnie lub sztucznie roślin z rodzaju Juniperus L., innych niż nasiona: a) pochodzących z Japonii — od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r., b) pochodzących z Republiki Korei: — od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r., — od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r., — od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. §

3. Rośliny, o których mowa w § 2, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, w załącznikach nr 1 i 2 oraz w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 43, a także:

1) były uprawiane i przechowywane, co najmniej przez dwa ostatnie lata przed eksportem, w urzędowo zarejestrowanych szkółkach, które podlegają urzędowym kontrolom, a w przypadku roślin: a) z rodzaju Juniperus L., zostały przeprowadzone urzędowe kontrole, co najmniej sześć razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, i w wyniku tych kontroli rośliny z rodzajów: Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. i Pyrus L., uprawiane przez dwa lata przed wysyłką w tej szkół-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia: — decyzji Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniającej do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz. Urz. WE L 309 z 12.11.2002, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 350, z późn. zm.), — decyzji Komisji 2002/499/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. upoważniającej do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (Dz. Urz. WE L 168 z 27.06.2002, str. 53, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 137, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233 i Nr 118, poz. 810.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1230 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.