Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1231 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-04
Data wejscia w życie:2007-12-25
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1231 z 2007


Strona 1 z 3
1231

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby (Dz. U. Nr 269, poz. 2676 oraz z 2006 r. Nr 84, poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnia do nabycia polepszacza gleby przez okres 30 dni od dnia podpisania tego oświadczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.”; ———————

1)

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Polepszacze gleby po przywiezieniu na pole niezwłocznie miesza się z glebą przy użyciu maszyn przeznaczonych do tego celu.”;

3) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jeżeli podmiotem nabywającym polepszacze gleby jest osoba, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniającego to rozporządzenie (Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), osoba ta wpisuje do dokumentacji, o której mowa w tym artykule, także rodzaj znacznika użytego do oznakowania polepszacza gleby.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.

1. Polepszacze gleby zawierające mączki wyprodukowane z materiału wymienionego w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, znakuje się poprzez równomierne wymieszanie tej mączki z wapnem nawozo-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12428 —                Poz. 1231


nikiem w zakładzie przetwórczym kategorii 2 lub kategorii 3 w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w ramach linii produkcyjnej, na której jest wytwarzany polepszacz gleby.

4. Informację o substancji użytej do znakowania polepszacza gleby umieszcza się na:

1) opakowaniu polepszacza gleby;

2) odwrocie dokumentu handlowego, wymienionego w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, jeżeli polepszacz gleby jest przewożony luzem.”;

wym, wymienionym w tabeli 1 pkt 1—6 i w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1384), które po zmieszaniu będzie stanowić 10—30 % wagi polepszacza gleby.

2. Dopuszcza się zastosowanie znaczników innych niż:

1) wymienione w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, i

2) określone w ust. 1 — po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach.

3. Dopuszcza się oznakowanie polepszaczy gleby poprzez zmieszanie mączki wyprodukowanej z materiału wymienionego w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, ze znacz-

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1231 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.