Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12432 —                Poz. 1232


transzy dotacji zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach odpowiednio pierwszej lub drugiej transzy kwartalnej.

5. Rozliczenie trzeciej i czwartej transzy kwartalnej następuje w terminie i na warunkach określonych w umowie dotacji, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

6. Rozliczenie środków polega w szczególności na złożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych lub dokumentów potwierdzających przekazanie środków beneficjentom lub instytucjom.

7. W przypadku, gdy instytucja właściwa dla udzielenia dotacji nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transz dotacji w wysokości określonej w umowie dotacji lub wniosku o przekazanie transzy dotacji, może przekazać środki w wysokości niższej, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą środków określonych w umowie dotacji lub wniosku o przekazanie transzy dotacji a kwotą przekazaną jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie w ramach dostępnych środków w sposób umożliwiający sprawną realizację programu.

8. Instytucje będące państwowymi jednostkami budżetowymi finansują całość wydatków ponoszonych na realizację programu operacyjnego ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej. §

5. Instytucje przekazują otrzymane środki beneficjentom i innym instytucjom w formie dotacji rozwojowej lub wydatkują w ramach realizowanych przez siebie projektów. § 6.

1. Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej.

2. Beneficjenci niebędący państwowymi jednostkami budżetowymi realizujący projekty w ramach programów operacyjnych otrzymują dofinansowanie ze środków publicznych w formie dotacji rozwojowej. § 7.

1. Kwota przyznanego dofinansowania uwzględnia część wydatków kwalifikowalnych, która podlega refundacji ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Wyliczenie kwoty stanowiącej tę część dofinansowania, która odpowiada zaangażowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, dokonywane jest przez instytucje w oparciu o montaż finansowy właściwy dla danego działania lub osi priorytetowej oraz zagregowaną kwotę wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach danego działania lub osi priorytetowej.

§ 8.

1. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez:

1) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta,

2) przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach,

3) przekazanie beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta — z zastrzeżeniem § 9.

2. Dofinansowanie udzielone w formie zaliczki przekazywane jest beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, w terminach i wysokości w niej określonych.

3. Dofinansowanie w formie refundacji wydatków przekazywane jest beneficjentowi na podstawie zweryfikowanego przez właściwą instytucję wniosku beneficjenta o płatność. Kwotę refundacji wylicza się w oparciu o poziom dofinansowania określony w umowie o dofinansowanie oraz wielkość wydatków poniesionych przez beneficjenta i wykazanych we wniosku o płatność, uznanych za kwalifikowalne przez właściwą instytucję.

4. W przypadku, gdy część lub całość dofinansowania przekazywana jest w formie zaliczki w kilku transzach, przekazanie pierwszej transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.

5. Rozliczenie transzy polega na wykazaniu przez beneficjenta we wnioskach o płatność, złożonych do właściwej instytucji, wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczenia tych wydatków przez właściwą instytucję. § 9.

1. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki może być udzielona beneficjentowi nieprowadzącemu działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki może być udzielona beneficjentowi prowadzącemu działalność w celu osiągnięcia zysku, jeżeli projekt spełnia jeden z poniższych warunków:

1) polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i/lub wdrożeniu ich wyników;

2) dotyczy inwestycji początkowej polegającej na wykorzystaniu nowych technologii i wdrożeniu rozwiązań charakteryzujących się innowacyjnością na poziomie co najmniej europejskim;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.