Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 175

3) polega na wsparciu funduszy kapitałowych;                — 12433 —                Poz. 1232


9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;

10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;

11) hipotece;

4) realizowany jest w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

5) realizowany jest wyłącznie przez jednego beneficjenta i beneficjent ten jest spółką Skarbu Państwa lub bankiem państwowym.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotację rozwojową w formie zaliczki może otrzymać beneficjent prowadzący działalność w celu osiągnięcia zysku, jeżeli projekt ma charakter infrastrukturalny z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. § 10.

1. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

12) poręczeniu według prawa cywilnego.

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. §

11. Beneficjenci należący do podsektora rządowego mogą przekazać wykonawcy część zapłaty w formie zaliczki. § 12.

1. Wysokość zaliczek udzielanych dla wykonawców w ramach projektu określa się w umowach o udzielenie zamówienia, z tym że łączna wartość zaliczek udzielonych w ramach projektu nie może przekroczyć 20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu określonej w umowie o dofinansowanie.

2. Zaliczka może być przekazywana w transzach. Poszczególne transze zaliczki są przekazywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie o udzielenie zamówienia. § 13.

1. Zaliczkę wypłaca się na wniosek wykonawcy, po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie zaliczki nieprzekraczającej 1 000 000 zł ustanawiane jest w formie, o której mowa w § 10 ust.

2.

3. Zabezpieczenie zaliczki przekraczającej 1 000 000 zł ustanawiane jest w jednej lub kilku z form, o których mowa w § 10 ust.

3.

4. Beneficjent przekazuje zaliczkę na wyodrębniony rachunek bankowy wykonawcy wskazany w umowie o udzielenie zamówienia. § 14.

1. Podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej oraz inne dokumenty określone w umowie o udzielenie zamówienia.

2. Wypłaconą zaliczkę rozlicza się przez pomniejszenie kwoty zapłaty.

3. Jeżeli zapłata z tytułu zamówienia udzielonego w związku z realizowanym projektem będzie wypłacana w transzach, sposób, w jaki dokonuje się pomniejszenia kwot poszczególnych transz zapłaty, powinna określać umowa o udzielenie zamówienia. §

15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.