Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12431 —                Poz. 1232


1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym:

1) formy dofinansowania środkami publicznymi projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;

2) tryb i warunki przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej;

3) sposób dokonywania wydatków w formie zaliczki przez beneficjentów należących do podsektora rządowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, na rzecz wykonawców. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) beneficjent — podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), zwanej dalej „ustawą”;

2) instytucja — instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, o której mowa odpowiednio w art. 5 pkt 2—4 ustawy;

3) projekt — projekt, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy;

4) umowa o dofinansowanie — umowę, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy;

5) umowa dotacji — odpowiednio umowę lub porozumienie, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, albo kontrakt wojewódzki, o którym mowa w art. 5 pkt 5 ustawy, lub inną umowę, na podstawie któ———————

1)

rej samorząd województwa działający jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja pośrednicząca otrzymuje środki dotacji rozwojowej;

6) wydatki kwalifikowalne — wydatki i koszty poniesione przez beneficjenta w ramach realizowanego projektu spełniające kryteria określone w art. 5 pkt 6 ustawy;

7) dofinansowanie — wartość wsparcia udzielanego ze środków publicznych beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy o dofinansowanie;

8) zamówienie — zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.3)). §

3. Umowa o dofinansowanie stanowi jednocześnie w przypadku przekazywania środków dotacji rozwojowej umowę dotacji. § 4.

1. Instytucje niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki publiczne na realizację programów operacyjnych w formie dotacji rozwojowej.

2. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy instytucją właściwą dla udzielenia dotacji a beneficjentem dotacji, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Dotacja rozwojowa dla samorządów województw, działających jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja pośrednicząca, udzielana jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, na podstawie art. 203—205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

4. Dotacja rozwojowa dla instytucji, o których mowa w ust. 1, jest udzielana przez właściwą instytucję pod warunkiem dostępności środków i przekazywana w kwartalnych transzach:

1) pierwsza i druga transza kwartalna przekazywane są podmiotom, o których mowa w ust. 1, w wysokości i terminach określonych w umowie dotacji;

2) przekazanie trzeciej i czwartej transzy kwartalnej następuje na podstawie wniosku o przekazanie ———————

3)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1232 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.