Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1258 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-08-28
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1258 z 2007


1258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 i Nr 128, poz. 1337, z 2005 r. Nr 92, poz. 771 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego na bankowy rachunek pomocniczy izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu, w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12636 —                Poz. 1258


generalnego jest ustalany elektronicznie do końca terminu ważności tego zabezpieczenia, określonego w potwierdzeniu.

3. W przypadku awarii systemu obciążenie zabezpieczenia oraz zwolnienie tego zabezpieczenia jest odnotowywane pisemnie na potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego. Przepisu § 8 ust. 2 nie stosuje się.”;

29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), lub w placówce pocztowej, albo”;

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, zwane dalej „obciążeniem zabezpieczenia”, oraz zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej kwotę złożonego zabezpieczenia, pomniejszoną o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi zabezpieczenie jest obciążone.”;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.

1. Na pisemny wniosek podmiotu korzystającego z informatycznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zwanego dalej „systemem”, ustalanie przez naczelnika urzędu celnego stanu wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, którego dotyczy wniosek, odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób elektroniczny, pod warunkiem że:

1) zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, jest stosowane wyłącznie dla zagwarantowania pokrycia kwot zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących powstać w związku z wszelkimi przemieszczaniami wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

2) podmioty, na których ciąży obowiązek potwierdzenia odbioru przemieszczanych wyrobów akcyzowych, korzystają z systemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stan wykorzystania kwoty zabezpieczenia ———————

3)

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w części I. Banki i oddziały instytucji kredytowych: — poz. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Bank DnB NORD Polska S.A.”, — poz. 17 otrzymuje brzmienie: „17. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce”, — uchyla się poz. 22, — poz. 41 otrzymuje brzmienie: „41. Invest-Bank S.A.”, — po poz. 57 dodaje się poz. 57a i 57b w brzmieniu: „57a. RCI Bank Polska S.A. 57b. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona „la Caixa” (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce”, — dodaje się poz. 64—66 w brzmieniu: „64. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

65. Bank Spółdzielczy w Kielcach

66. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej”, b) w części II. Zakłady ubezpieczeń: — poz. 2 otrzymuje brzmienie: „2. HDI — Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”, — poz. 10 otrzymuje brzmienie: „10. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”, — poz. 27 otrzymuje brzmienie: „27. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”, — dodaje się poz. 28 w brzmieniu: „28. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1258 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.