Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1265 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-25
Data wejscia w życie:2007-09-27
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1265 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 178                — 12658 —                Poz. 1265


1265

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 25 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych Na podstawie art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1233) w § 2 w ust. 2 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) lit. a otrzymuje brzmienie; „a) w Programie 1 — w dwóch odrębnych blokach audycji wyborczych, nie dłuższych niż 30 minut każdy, jeden w godzinach 1200—1500, drugi w godzinach 1700—1930 oraz w bloku audycji wyborczych w godzinach 2105—2115,”;

2) lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w Programie 3 — w dwóch odrębnych blokach audycji wyborczych, nie dłuższych niż 30 minut każdy, jeden w godzinach 600—900, drugi w godzinach 2000—2300 oraz w bloku audycji wyborczych w godzinach 1845—1855,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: E. Kruk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1265 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.