Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1267 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1267 z 2007


Strona 1 z 4
1267

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 211, poz. 1555 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 338,6962 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Lubawka, Ostrów Wielkopolski, Piechowice,

Dziennik Ustaw Nr 179                — 12666 — Kompleks 3                Poz. 1267


Prusice i ˚migród oraz gmin: Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Odolanów i Prusice.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości: a) w Podstrefie Kamienna Góra na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru Jelenia Góra, w brzmieniu: „Obszar Jelenia Góra Kompleks 1 obręb ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5 Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 48/2, 17/1 i 47/1, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25 i 47/1. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/1, 26/2, 18/2 (rów) i 52/1. W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 52/1, 55/2 i 48/2. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 obręb ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4 Granica kompleksu biegnie od punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 76, 77/6 i 77/5, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 13, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/6, 77/4 i 77/1. W punkcie nr 13 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/1 i 75/6 (droga). W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 75/6 (droga) i

76. W punkcie nr 15 skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

obręb ewidencyjny nr 38 — miasto Jelenia Góra 2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4 Granica kompleksu biegnie od punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1, 103/2 i 41/5 (działka nr 41/5 jest położona w obrębie nr 2 — Cieplice II, miasto Jelenia Góra), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 41, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/1, 104 i 103/2. W punkcie nr 41 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 104 i 54/5 (działka nr 54/5 jest położona w obrębie nr 3 — miasto Jelenia Góra). W punkcie nr 42 skręca na południe i biegnie do punktu nr 39, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 obręb ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5 Granica kompleksu biegnie od punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/3 (droga), 41/5 i 41/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1 i 103/2 (działki nr: 78/1, 103/2 są położone w obrębie nr 38 — miasto Jelenia Góra) i 41/5. W punkcie nr 38 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 101, 41/5 i 45 (droga). W punkcie nr 40 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 41/5 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.”, b) w Podstrefie Nowogrodziec na końcu opisu granic i terenu Obszaru Nowogrodziec dodaje się opis granic i terenów Kompleksów 4 i 5 w brzmieniu: „Kompleks 4 obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4 Granica kompleksu biegnie od punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1356 (droga) i 1358, zachodnią stroną drogi (działka nr

1356) przez punkt nr 74 do punktu nr 75, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356, 1363 i

1355. W punkcie nr 75 skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek nr: 1363 i 1355 do punktu nr 76, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 77, położonego u zbiegu granic

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1267 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.