Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1268 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1268 z 2007


Strona 1 z 6
1268

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1485 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 179

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:                — 12670 —                Poz. 1268


i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 348 do punktu nr 8, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 9 do punktu nr 9, leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr

9. W punkcie tym granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 9, 345, 198, 199 do punktu nr 10, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 374, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki nr 308 biegnie do punktu nr 11 leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr

308. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wschodnią granicą działki nr 308 do punktu nr 12, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr

308. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 308 do punktu nr 13, leżącego na południowej granicy działki nr 308, i dalej biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej granicy działek nr: 307 i 372 do punktu nr

14. W punkcie tym granica się załamuje i skręca w kierunku północnym, przecinając działkę nr 372, i dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 304 do punktu nr 15, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr

304. Tu skręca na zachód i wzdłuż północnej granicy działki nr 304 biegnie do punktu nr 16, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 304, w którym skręca na południe, biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki nr 304, przecina działkę nr 372 i dochodzi do punktu nr 17, leżącego na południowej granicy działki nr

372. W punkcie tym skręca na południowy zachód do wcześniej ustalonego punktu nr 1.”, „Część B Obręb ewidencyjny „Niepaszyce Północ” Granica części położonej przy ulicy Murarskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 23, na północ do punktu nr 2, następnie skręca na zachód do punktu nr

3. Dalej zmienia kierunek ponownie na północny i biegnie do punktu nr 4, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr

23. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 23 do punktu nr 5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1299,6329 ha, położone na terenach miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Knurów, Myślenice, Rybnik, Siemianowice Âląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze i ˚ory oraz gmin: Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Pawłowice, Siewierz, Sławków i Strzelce Opolskie.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Gliwickiej: — w Obszarze Gliwice: — — w Kompleksie 1 opisy granic i terenów Części: A, B, D i M otrzymują brzmienie: „Część A Obręb ewidencyjny „Stare Łabędy” Granica części położonej w rejonie ulicy Eiffel’a biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 295, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 295, 294, 293, 374, 5, 4, 3, 2, 1 do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr

1. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr

1. W punkcie tym skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 do punktu nr 4, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr

7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7 do punktu nr 5, leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 348 do punktu nr 6, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr

348. W punkcie nr 6 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 348 do punktu nr

7. W tym punkcie skręca na południe

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1268 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.