Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1271 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1271 z 2007


1271

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1282 oraz z 2004 r. Nr 232, poz. 2330) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i sposób prowadzenia nasłuchu radiowego i przekazywania Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu, zwanemu dalej „MRCK”, odebranych zawiadomień o niebezpieczeństwie.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie nadawanych z polskich obszarów morskich służą brzegowe stacje radiowe morskiej radiokomunikacyjnej służby ruchomej, zwane dalej „stacjami nadbrzeżnymi”, w następujących pasmach częstotliwości między:

1) 156 MHz a 174 MHz,

2) 1605 kHz a 4000 kHz.”;

Dziennik Ustaw Nr 179

3) § 3 otrzymuje brzmienie:                — 12697 —

5) § 6 otrzymuje brzmienie:                Poz. 1271


㤠3.

1. Stacje nadbrzeżne, odpowiedzialne za nasłuch w Âwiatowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa, zwanym dalej „GMDSS”, utrzymują ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania o niebezpieczeństwie na następujących częstotliwościach dla:

1) Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na częstotliwości 156,525 MHz,

2) Obszaru morza A2 na częstotliwości średniofalowej 2187,5 kHz.

2. Stacje nadbrzeżne utrzymują również ciągły nasłuch sygnałów radiotelefonicznych na kanale 16 VHF na częstotliwości 156,8 MHz.”;

4) uchyla się § 4;

㤠6.

1. Sygnały o niebezpieczeństwie, odebrane przez prowadzące nasłuch stacje nadbrzeżne, są niezwłocznie przekazywane do MRCK.

2. Przekazywanie sygnałów o niebezpieczeństwie do MRCK, odebranych przez stacje nadbrzeżne odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS, odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§

7. Stacje nadbrzeżne realizujące nasłuchy, o których mowa w § 3, uzgadniają z dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa szczegółowe procedury przekazywania do MRCK odebranych sygnałów o niebezpieczeństwie oraz informacji o tych sygnałach.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1271 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.