Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1274 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-08-28
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1274 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 179                — 12706 —                Poz. 1274


1274

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Mechaniczna obróbka włókna, w szczególności międlenie, trzepanie, szarpanie, zgrzeblenie oraz produkcja i obróbka przędzy, tkanin, dzianin i włóknin, przy której wydziela się pył, powinna odbywać się w urządzeniach zhermetyzowanych. W przypadku braku możliwości zhermetyzowania urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi odprowadzające pyły. §

2. Ręczna obróbka włókna, w szczególności czesanie i wytrząsanie, przy której powstaje pył, powinna odbywać się przy miejscowych wyciągach do pyłu w miejscu jego powstawania. §

3. Podczas produkcji należy przestrzegać minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, określonych w odrębnych przepisach. §

4. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których występują pyły włókiennicze, należy zapewnić systematyczne usuwanie pyłu osiadłego na podłodze oraz elementach maszyn i konstrukcji budynku. Częstotliwość usuwania pyłów powinna być dobrana w taki sposób, aby całkowita masa pyłu osiadłego, w przeliczeniu na kubaturę pomieszczenia, była mniejsza niż 50 % dolnej granicy wybuchowości określonej dla danego rodzaju pyłu. §

5. Nie jest dopuszczalne lokalizowanie zbiorczych baterii worków filtracyjnych wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, w których przebywają ludzie. §

6. W tkalniach, w których są zainstalowane krosna czółenkowe, należy zastosować środki zapobiega———————

1)

jące możliwości uderzenia pracownika przez czółenko wyrzucone z krosna. §

7. W pomieszczeniach, w których przy obróbce wydziela się para, w szczególności przy gotowaniu, praniu, bieleniu, barwieniu, niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach, należy zapewnić sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. §

8. W pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych, w których przewiduje się przebywanie ludzi, należy zapewnić parametry powietrza określone w przepisach dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. §

9. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których z powodów technologicznych konieczne jest utrzymanie mikroklimatu gorącego lub wysokiej wilgotności przekraczającej 60 %, powinny być umieszczone w widocznych miejscach termometry i higrometry. §

10. W pomieszczeniach, o których mowa w § 8, niezależnie od instalacji wentylacyjnej, powinny znajdować się urządzenia do powodowania przepływu powietrza. Szybkość przepływu powietrza powinna wynosić co najmniej 0,7 m/s. §

11. Przygotowywanie chemikaliów, w szczególności mieszanie, przelewanie i innego rodzaju czynności, przy których wydzielają się pary, gazy i pył, powinno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach pracy, w urządzeniach zhermetyzowanych. W przypadku braku możliwości zhermatyzowania powinno się przy tych czynnościach stosować wyciągi miejscowe, a pracownicy powinni używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. §

12. Wanny i kadzie, zawierające roztwory, które wydzielają niebezpieczne substancje chemiczne, w szczególności drażniące, duszące, toksyczne lub bardzo toksyczne, powinny posiadać wyciągi miejscowe lub okapy z wyciągami. §

13. Podłogi w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i pary powinny być nienasiąkliwe, szczelne, z odpowiednimi spadkami w kierunku kratek odpływowych. W miejscach, w których pracownicy przy pracy stoją lub siedzą, na podłodze powinny być ułożone podesty niezagrażające bezpieczeństwu pracy. §

14. W pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i pary ściany powinny

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589 i Nr 176, poz. 1239.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1274 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.