Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1277 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-11
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1277 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 179                — 12720 —                Poz. 1277


1277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z udziałem prekursorów i próbach ich wykorzystania, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji, Straży Granicznej i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, a także wzór takiego powiadomienia;

4) tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w pkt

3. § 2.

1. Informacja o wszelkich wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, czynnościach jest niezwłocznie przekazywana przez przedsiębiorców określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną i potwierdzana pismem kierowanym do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 — do Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierającym następujące dane:

1) firmę, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;

2) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce wykonywania działalności gospodarczej;

3) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;

4) opis okoliczności wskazujących na niezgodne z przepisami prawa czynności oraz datę stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności; ———————

1)

5) dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów biorących udział w transakcji;

6) dotyczące prekursorów, których dotyczy transakcja, z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej lub chemicznej, ich ilości, numerów serii, wielkości opakowań;

7) podpis osoby zgłaszającej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać również następujące dane:

1) dotyczące deklarowanego celu wykorzystania prekursorów,

2) dotyczące użytych środków transportu,

3) dotyczące trasy przewozu i miejsca, do którego mają być dostarczone prekursory — jeżeli przedsiębiorca posiada te dane. § 3.

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową, prowadzą ewidencję zawierającą dane, o których mowa w § 2, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Ewidencję prowadzi się w formie książki ewidencji lub w postaci elektronicznej bazy danych.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się w dniu uzyskania informacji.

4. Z elektronicznej bazy danych dokonuje się comiesięcznych wydruków. Wydruki powinny być kolejno ponumerowane.

5. Wydruki i książkę ewidencji przechowuje się w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Elektroniczną bazę danych zabezpiecza się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. § 4.

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową, dokonują analizy otrzymanej informacji, o której mowa w § 2, i niezwłocznie powiadamiają Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Służby Celnej w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1277 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.